sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Oman suorituksen vinoumat mukaan Route Choice Gameen

[ mäksä :: 19.2.2019 ]

Kirjoitin viimeksi, että suunnistajat välttävät taaksepäin lähtevän reitinvalinnan ottamista. Siinä esitetty havainto on täysin totta, mutta se on sellaisenaan melko hyödytön. Haluan nyt korjata tilanteen.

Ongelma kiteytyy yksilötasolle. Jos suunnistajat keskimäärin tekevät jotain, niin se ei tarkoita, että kaikki toimisivat keskiarvon mukaisesti. Lopulta keskiarvo saattaa kuvata täsmällisesti vain vähemmistöä. Niin tässäkin tapauksessa.

Kirjoitin aiemmin, että "yksilötasolla analyysien tekeminen on vaikeampaa, koska luotettavien havaintojen tekeminen vaatii suuren määrän pelejä". Jouduin myöntämään, että tämä on huono syy jättää asia tekemättä. Nyt useampi ilta tätä ajatusta myöhemmin, olen saanut tehtyä mielestäni varsin hyvän mallin, jolla yksilötasollakin pystytään laskemaan taaksepäin lähtemisen ja takakautta rastille tulon vaikutus omiin reitinvalintoihin. Ja tämä tieto on nyt saatavilla Route Choice Gamessa.

Tämä malli on laajennettavissa muidenkin reitinvalintojen vinoumien havainnollistamiseen. Kun jatkossa kirjoitan analyyseja vinoumista ja muista havainnoista reitinvalinnoissa, niin aion samalla lisätä Route Choice Gameen mahdollisuuden tutkia vinoumaa omissa reitinvalinnoissa.

Vinoumien laskeminen yksilötasolla vaatii - monien kannalta valitettavasti - jonkin verran pelejä. Otin rajaksi 100 peliä samasta tutkimuksen kohteena olevasta asetelmasta. Sitä pienemmillä määrillä analyysia ei näytetä, koska tulokset ovat liian epäluotettavia. Tämän analyysin osalta vaaditaan yhteensä vajaa 5000 peliä, jotta analyysit saa näkyviin. Route Choice Gamessa pelejä pystyy pelaamaan noin tuhat tunnissa, joten 5000 pelin kerryttäminen vaatii muutaman tunnin paneutumisen. Uskallan luvata, että data, mitä tässä tullaan tarjoamaan, on niin mielenkiintoista, että tavoitteelliselle urheilijalle kyseessä on pieni panostus sen saamiseksi.

Jos joku lähtee nyt nämä sanat mielessään pelaamaan Route Choice Gamea, niin suositten pelaamaan sitä liikaa miettimättä näitä analyyseja. Jos pelatessa miettii, että kun Mäksä kirjoitti, että taaksepäin lähtemistä vältellään ja muuttaa valintaa sen perusteella, niin tässä mennään joka suhteessa metsään. Se todennäköisesti vain kasvattaa kokonaisvirhemäärää, eikä malli ole sellainen, mitä pystyisi hyödyntämään oikeassa kilpailutilanteessa. Tärkeintä on miettiä oma tekniikka kuntoon ja riittävien toistojen kautta saada varmuus tekemiseen.

Miltä analyysi näyttää käytännössä?

Taaksepäin lähtemisen välttely näkyy monessa eri radassa, mutta valitsin analyysiin neljä eri rataa, joissa vaikutus on selkeimmin saatavissa esille. Kaikissa neljässä radassa on suodatettu pelejä radan muuttujien suhteen siten, että mukana olisi vain pelejä, joissa taaksepäin lähteminen on selkeästi yhtenä vaihtoehtona.

Vinouman laskemiseksi on vertailtu radan vastauksia, kun samantyyppisiä välejä on pelattu eri suuntiin. Molemmissa vaihtoehdoissa on laskettu valintojen välinen matkaero, kun pelaaja valitsee molempia vaihtoehtoja yhtä paljon. Tämä on ns. valintojen nollakohta. Kun valintojen matkaeroja nollakohdissa verrataan keskenään, saadaan laskettua vinouma. Alla esimerkki siitä, miltä analyysi voi näyttää.

Miten nollakohdat on määritetty?

Suurin haaste analyysissa on saada laskettua nollakohdat tarkasti ja luotettavasti. Nollakohdan olemus on helpoiten ymmärrettävissä kaaviossa, missä valintojen suhdetta verrattaan reitinvalintojen matkaeroon. Teoriassa, kun toinen valinta on riittävän paljon lyhyempi, niin suurin osa valinnoista kohdistuu siihen. Jossain näiden ääripäiden välissä on nollakohta, missä molemmat valinnat ovat pelaajan kannalta yhtä hyviä.

Kun tarkastellaan koko aineistoa, on helppo havaita, miten valintojen todennäköisyys muuttuu valintojen matkaeron muuttuessa:

Kun dataa tutkitaan yksilötasolla, missä toistoja on huomattavasti vähemmän, ei vastaava käyrä olekaan enää yhtä johdonmukainen. Nollakohtia voi olla useampia tai voi olla, ettei niitä ole ainuttakaan.

Käytin paljon aikaa sen tutkimiseen, miten parhaiten saisi laskettua todennäköisimmän nollakohdan. Päädyin lopulta malliin, missä jokaisen pisteen kohdalla tutkitaan olettamusta, että valinnat olisivat siinä yhtä suosittuja. Tämä toteutuu, jos toisella puolella pistettä valitaan sinistä enemmän ja toisella puolella oranssia enemmän. Mitä suuremman osuuden ko. vaihtoehdot saavat kummallakin puolella, sitä parempi kandidaatti ko. piste olisi nollakohdaksi. Lopuksi laskin kaikista kelvollisista pisteistä painotetun keskiarvon, joka on laskennallinen nollakohta. Tällä mallilla saadaan hyvä arvio myös tilanteissa, missä nollakohtia vaikuttaisi olevan useampia.

Jossain tilanteissa pelaajan valinnat ovat painottuneet kaikilla matkaeroilla toiseen vaihtoehtoon, jolloin nollakohtaa ei tunneta. Olen määrittänyt sen näissä tapauksissa aineiston päähän, mikä kuitenkin antaa enemmän informaatiota kuin se, ettei pistettä pystyttäisi määrittämään.

Alla muutamia esimerkkejä, miltä yksittäisten pelaajien kaaviot näin esitettynä voivat näyttää.

Vinouma voi vaihdella ratojen välillä

Neljässä rastivälissä, jotka analyysiin on otettu mukaan, on koko aineistossa käännön aiheuttama vinouma 3,4 - 5,1 %. Paljon pelanneista pelaajista yksittäisellä välillä noin puolet pelaajista välttää taaksepäin lähtemistä, kolmasosalla välin kääntö ei vaikuta tuloksiin ja kuudesosa valitsee mielummin valinnan, joka lähtee taaksepäin. Tosin näillä pelaajilla keskimääräinen vinouma on kolmasosan pienempi kuin koko aineistossa.

Yksilötasolla eri ratojen vinoumat eivät välttämättä ole täysin johdonmukaisia. Suurimmalla osalla pelaajista vinoumat ovat samansuuntaisia tai joillain radoilla sitä ei ole havaittavissa. Osalla pelaajista vinoumat voivat kuitenkin mennä pahastikin ristiin. Toisin sanoen toisella radalla suositaan taaksepäin lähtemistä ja toisella radalla vältellään.

En tiedä, mistä nämä epäjohdonmukaisuudet johtuvat. Uskon, että näissä tilanteissa pitäisi saada parempi ymmärrys tavasta, millä kukakin reitinvalinnan tekee. Jos kuitenkin joku, jolla tuloksissa on ristiriitaisuuksia, osaa selittää omat tuloksensa, olen yhtenä korvana.

Vinoumaa suurempi ongelma on vastausten satunnaisuus

Vinouman luotettavuus ei ole pelkästään verrannollinen pelien määrän kanssa. Luotettavuuteen vaikuttaa enemmän tulosten johdonmukaisuus. Jos matkaeron muuttuessa nollakohdan ympärillä muuttuvat valintojen osuudet nopeasti, voi tulosten luotettavuus olla hyvä pienehkölläkin aineistolla. Jos taas molempia vaihtoehtoja on valittu sekaisin riippumatta matkaerosta, heikentää se luotettavuutta.

Lopulta vinouma eri suuntaan näytetyillä rastiväleillä on mielenkiintoinen yksityiskohta, joka voi paljastaa puutteita reitinvalintatekniikassa. Jos vinouma on suuri, niin siihen on syytä kiinnittää huomiota. Enemmistöllä suurempi ongelma on kuitenkin liika vastausten satunnaisuus ja epäjohdonmukaisuus. Yrittämällä korjata taaksepäin lähtemisen vinoumaa tietoisesti vaihtamalla omaa valintaa, koska jotain pitäisi valita useammin, voi se johtaa vain satunnaisuuden lisääntymiseen ja näin tulosten heikkenemiseen kokonaisuutena.

Route Choice Game


Ei kommentteja    ::    Kommentoi