sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Route Choice Gamen data mahdollistaa monipuolisen analysoinnin

[ mäksä :: 1.2.2019 ]

Olen ehtinyt useampaan otteeseen lupailla, että Route Choice Gamen datasta olisi luvassa analyysia reitinvalintojen tekemisestä. Tiedon analysointi on osoittautunut haastavaksi, mutta myös erittäin mielenkiintoiseksi. Analyysia ja sen pohjalta tehtyjä havaintoja on luvassa, mutta haluan ensin hieman taustoittaa analyysia, joten aloitetaan ensin aivan alusta.

Route Choice Game on peli, jossa voi harjoitella sprinttireitinvalintojen tekemistä. Pelissä on tällä hetkellä 18 erilaista rastivälipohjaa, joista peli pystyy generoimaan erilaisia muuttujia vaihtelemalla miljardeja erilaisia rastivälejä. Jokaisessa rastivälissä on kaksi vaihtoehtoa: vasen ja oikea. Pelaajan tehtävänä on valita lyhyempi vaihtoehto mahdollisimman nopeasti.

Route Choice Gamessa on pelattu satoja tuhansia yksittäisiä reitinvalintoja. Jokaisesta pelistä on tallennettuna rastiväliin liittyvät muuttujat, valintojen matkaero, tehty valinta ja kuinka kauan reitinvalinnan tekeminen kesti. Tämän datan avulla on mahdollista tehdä reitinvalinta-analyyseja aivan eri laajuudella kuin oikeissa kilpailuissa.

Tavallisissa kilpailuissa keskeinen ongelma on se, että reitinvalintoihin liittyviä muuttujia on lukuisia. Vaikka yhden rastivälin aineistosta voitaisiin tehdä havaintoja siitä, miten reitinvalinnat jakautuvat, on vaikea sanoa, mistä jakauma johtuu. Eri muuttujien vaikutusta lopputulokseen ei pystytä erottelemaan eikä entä jos -analyysia suorittamaan.

Route Choice Gamen data antaa analysointiin paljon paremmat edellytykset. Vertaamalla kahta hyvin samankaltaista joukkoa erilaisia rastivälejä, jotka kuitenkin poikkeavat jonkin tietyn yksityiskohdan perusteella toisistaan, voidaan tutkia yksittäisten muuttujien vaikutusta reitinvalintoihin.

Miten vaikean rastivälin tunnistaa?

Keskeinen kysymys on, mikä on suunnistajalle vaikeaa. Kun tutkitaan reitinvalinnan onnistumista rastivälillä, kyse on todennäköisyyksistä. Se on sitä tutkittaessa niin laajaa suunnistajajoukkoa kuin yksittäistä suunnistajaa.

Kun reitinvalintavaihtojen matkaero kasvaa, niin lopulta myös oikeiden vastausten määrä kasvaa. Keskeisin tapa havaita reitinvalinnan vaativuus on tutkia, kuinka nopeasti oikeiden vastausten määrä kasvaa. Jos esimerkiksi reitinvalintojen matkaero on 10 %, niin helpolla välillä tämä voidaan saada 90 % oikein kun taas vaativalla välillä vain 75 % valinnoista on oikeita.

Tämä on myös tärkein mittari erottelemaan hyvät suunnistajat huonoista.

Reitinvalintavälin vaativuudesta voi kertoa myös vastausten vinouma. Suunnistajien vastauksista voidaan laskea matkaero reitinvalintavaihtoehtojen välillä, missä molempia reitinvalintavaihtoehtoja valitaan yhtä paljon. Tässä tilanteessa suunnistajan mielestä molemmat vaihtoehdot ovat yhtä pitkiä.

Reitinvalintavälin vastaukset ovat useimmiten hieman vinoutuneita. Oikeastaan vain silloin, kun reitinvalintavaihtoehdot ovat hyvin saman tyyppisiä, vastauksissa ei ole vinoumaa. Pieni vinouma tosin ei juurikaan vaikuta rastivälillä tehtyjen virheiden kokonaismäärään. Se lisää virheiden määrää toisilla väleillä, mutta yhtälailla vähentää sitä toisilla. Toisaalta jos oikeassa kilpailutilanteessa ratamestari tuntee kilpailijoiden reitinvalinnan vinouman, hän voi painottaa vaihtoehtoja siten, että vähemmän valittu vaihtoehto onkin nopeampi, jolloin vinouman vaikutus reitinvalintavirheisiin on suurempi.

Vinouma voi johtua monesta asiasta ja sen syytä yksittäisellä rastivälillä voi olla vaikea selvittää. Mielenkiintoisempaa on tutkia, mitkä seikat kasvattavat tai vähentävät vinoumaa. Sinänsä vinouma kertoo reitinvalinnan vaativuudesta; puutteellisesta kyvystä kyetä vertailemaan reitinvalintavaihtoehtoja.

Kolmanneksi reitinvalintavälin vaativuus näkyy siinä, kuinka kauan reitinvalinnan tekeminen vie aikaa. Yleisesti reitinvalinnan tekeminen vie enemmän aikaa, kun rastiväli on pidempi ja sisältää enemmän yksityiskohtia. Reitinvalinnan tekoon käytettävä aika ei kuitenkaan aina korreloi reitinvalinnan virheiden kanssa. On löydettävissä muuttujia, jotka kasvattavat reitinvalinnan tekoon käytettävää aikaa, mutta vähentävät reitinvalinnassa tehtyjä virheitä.

Analyysien siirto yksilötasolle vaatii vielä työtä

Analyysi tulee käsittelemään havaintoja, jotka pohjautuvat pelin keräämään aineistoon kokonaisuudessaan. Sinänsä on mahdollista tai jopa todennäköistä, että mitkään havainnot eivät päde kaikkiin suunnistajiin. Olen tyytynyt selvittämään, että havainnot pätevät sekä hyviin että kokeneisiin pelaajiin.

Yksilötasolla analyysien tekeminen on vaikeampaa, koska luotettavien havaintojen tekeminen vaatii suuren määrän pelejä, joka vain muutamilla pelaajilla on pelattuna. Olisi hienoa pystyä kehittämään peliä siten, että se osaisi antaa konkreettisia kehitysehdotuksia miten omia reitinvalintoja voisi kehittää, mutta tähän pääseminen vaatii vielä aika paljon työtä.

Route Choice Game


Ei kommentteja    ::    Kommentoi